Podstawa programowa

Dnia 1 września 2017 r., zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. (poz. 356) zacznie obowiązywać nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego.

Zgodnie z założeniami cytowanego wyżej Rozporządzenia podstawa programowa wychowania przedszkolnego wskazuje cel wychowania przedszkolnego, zadania profilaktyczno-wychowawcze przedszkola, oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej i innej formie wychowania przedszkolnego, zwanych dalej „przedszkolami”, oraz efekty realizacji zadań w postaci celów osiąganych przez dzieci na zakończenie wychowania przedszkolnego.

Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.

Efekty realizacji zadań wychowania przedszkolnego, sformułowane są w postaci celów do osiągnięcia przez dzieci w ramach czterech podstawowych obszarów rozwoju dziecka:
 1) fizycznego, 2) emocjonalnego, 3) społecznego, 4) poznawczego.

Osiągnięcie tych celów jest możliwe dzięki realizowanemu przez przedszkole wspomaganiu rozwoju, wychowaniu i kształceniu dzieci w następujących obszarach:

 • Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci; porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.
 • Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku.
 • Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.
 • Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.
 • Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.
 • Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.
 • Wychowanie przez sztukę - dziecko widzem i aktorem.
 • Wychowanie przez sztukę - muzyka i śpiew, pląsy i taniec.
 • Wychowanie przez sztukę - różne formy plastyczne.
 • Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.
 • Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.
 • Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.
 • Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.
 • Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania oraz nauka języka obcego.
 • Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

 

 

 

 

Przedszkole EUREKA

Gdańsk, ul.Sosnkowskiego 3

tel. 783 025 107

nr konta:

03 1090 1098 0000 0001 1927 3340 

 

Gościmy

Odwiedza nas

1
gości

czwartek, 21 czerwiec 2018 10:35