Krasnale - styczeń 2015

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC

Styczeń K R A S N A L E

Aktywność językowo- literacka i słuchowa

Dziecko:

 • Potrafi wypowiadać się w oparciu o ilustrację.

 • Uczestniczy w swobodnych rozmowach z dziećmi i N.

 • Podejmuje próby oceny i wyciąga wnioski.

 • Uważnie słucha utworów literackich, potrafi udzielić odpowiedzi na pytania.

 • Zapamiętuje treść wierszy, piosenek, rymowanek.

 • Nazywa sporty zimowy, wie, jaki sprzęt używają sportowcy w swojej dziedzinie.

Aktywność społeczno- przyrodnicza

Dziecko:

 • Stosuje zwroty grzecznościowe podczas rozmów z rówieśnikami i osobami dorosłymi.

 • Szanuje osoby starsze.

 • Angażuje się w przygotowania do Dnia Babci i Dziadka.

 • Uczestniczy w zabawach tematycznych i integracyjnych.

 • Przyjmuje na siebie określone role w zabawach tematycznych, ruchowych.

 • Wskazuje i nazywa części swojego ciała i drugiej osoby.

 • Wie, czym zajmuje się podróżnik.

 • Wskazuje charakterystyczne cechy pór roku.

Aktywność matematyczna

Dziecko:

 • Wymienia kolejno pory roku oraz dni tygodnia.

 • Dostrzega następstwo pór roku, dni tygodnia.

 • Dokonuje klasyfikacji przedmiotów ze względu na wybrane cechy.

 • Nazywa podstawowe figury geometryczne.

 • Liczy elementy w dostępnym zakresie, poszerza zakres liczenia.

 • Wymienia podobieństwa i różnice pomiędzy dwoma przedmiotami.

Aktywność plastyczno- techniczna

Dziecko:

 • Sprawnie wypycha elementy z wyprawki i łączy je zgodnie z instrukcją.

 • Koloruje rysunki konturowe zgodnie z kodem.

 • Rysuje w tunelu i po śladzie zgodnie ze wskazanym kierunkiem.

 • Maluje portret babci i dziadka.

 • Sprawnie wycina po linii prostej i łamanej.

Aktywność muzyczna

Dziecko:

 • Śpiewa piosenki i kolędy w grupie i indywidualnie.

 • Słuchowo rozpoznaje dźwięk wydawany przez określone przedmioty.

 • Porusza się w rytm słyszanej muzyki: maszeruje, podskakuje itd.

 • Wykonuje rytmy ruchowe, pamięta kolejność ruchów.

Aktywność ruchowo- zdrowotna

Dziecko:

 

 • Uczestniczy w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych.

 • Sprawnie ustawia się w kole i szeregu.

 • Przestrzega zasad zabawy podczas ćwiczeń gimnastycznych.

 • Przestrzega zasad bezpiecznej zabawy na śniegu i lodzie.

Przedszkole EUREKA

Gdańsk, ul.Sosnkowskiego 3

tel. 783 025 107

nr konta:

03 1090 1098 0000 0001 1927 3340 

 

Gościmy

Odwiedza nas

2
gości

piątek, 17 sierpień 2018 13:48